Několik vět úvodem...

Vojenskohistorická společnost Písek byla zaregistrována jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra dne 16.1.2013. Naše činnost směřuje nejen k udržování tradic píseckých c. (a) k. pluků účastí na vojenkohistorických akcích v českých zemích i v Rakousku ("living history"), ale též k bádání o vojenské historii města Písku v době monarchie (speciálně mezi lety 1742-1918), snažíme se rovněž pečovat o hmotné památky na tuto část naší historie.

Militärhistorischer Verein Pisek wurde am 16.1.2013 vom tschechischen Innenministerium als Bürgerverein registriert. Unsere  Aktivität zielen nicht nur auf Unterhaltung der Traditionen piseker k.u.k. Regimente durch Beteiligung an militärhistorischen Veranstaltungen im böhmischen Ländern u. auch im Oesterreich, sondern auch zur Forschung nach Militärgeschichte der Stadt Pisek in der Epoche der Monarchie (speziell zwischen Jahren 1742-1918), wir  bemühen uns auch um  Materielle-Denkmäler-Pflege auf dieser Teil unserer Geschichte.  Als Auszeichnung seiner Tätigkeit erhielt Militärhistorischer Verein Pisek im Juni 2015  vom Ministerium für Verteidigung der Tschechischen Republik die Plakette für Kriegsgräberpflege.

Ačkoliv byla tedy Vojenskohistorická společnost Písek oficiálně zaregistrována až počátkem roku 2013, sahají její počátky k roku 2010 (resp. již k podzimu roku 2009), kdy dva z jejích zakládajících členů se rozhodli světu připomenout a „znovuoživit“ tradiční píseckou „garnisonu“ - dva historické pluky z doby Rakouska-Uherska - c. a k. pěší pluk Jana Jiřího, prince Saského č. 11, nejstarší pěší pluk monarchie (zal. r.1629) a c.k. zeměbranecký pěší pluk č.28 Písek.

Od roku 2010 se tak pravidelně zúčastňují rozličných akcí u nás i v naší bývalé "širší" vlasti, kde reprezentují  své české pluky (za všechny lze připomenout kažodoroční oslavy narozenin císaře Františka Josefa I. v Bad Ischlu či Audienci u císaře Karla v Brandýse nad Labem, z mimořádných akcí pak např. pohřeb  arcivévody Otty Habsbursko-Lotrinského ve Vídni roku 2011, pietní akt u příležitosti 100.výročí sarajevského atentátu v Artstettenu, atd.). 

V roce 2012 realizovali s podporou města Písek výstavu o historii píseckého vojenského (válečného) hřbitova instalovanou v tamní hřbitovní kapli. V roce 2013 se Vojenskohistorická společnost Písek podílela,  spolu s městem Písek,  na obnově tzv. "Panského kříže" na  píseckém vojenském hřbitově;  roku 2014 provedla uložení prstí z bojišť u lombardského Melegnana a Solferina (r.1859) do  tzv. "Melegnanského" pomníku v Písku věnovaného  padlým z "píseckého" pěšího pluku č.11 a její členové pak u příležitosti 100.výročí vypuknutí "Velké války" zrenovovali pomník padlým zeměbraneckého (střeleckého) pluku č.28 Písek na zdejším vojenském hřbitově. V roce 2015 členové Společnosti provedli renovaci pomníku (kříže) nad šachtou s ostatky v Písku zemřelých vojáků z I.světové války na bývalém svatotrojickém hřbitově.

Jako ocenění za svou činnost obdržela Vojenskohistorická společnost Písek v červnu 2015 pamětní plaketu Ministerstva obrany za péči o válečné hroby.

Dne 23.1.2016 (se zpětnou platností od 1.1.2016) došlo v souvislosti s požadavky nového občanského zákoníku k přejmenování Společnosti na Vojenskohistorický spolek Písek.

Rádi mezi sebou přivítáme nadšence do vojenské historie do roku 1918, který by se chtěl podílet na činnosti sdružení – na činnosti badatelské či jen na zpřítomňování této etapy naší historie .  Těmto zájemcům rádi poskytneme svou radu a možnou pomoc při zhotovení dobového oděvu či uniformy.  Je však třeba upozornit, že se jedná o  koníček náročný, který potřebuje opravdu zapaleného nadšence, pro něhož bude tato část historie skutečně srdeční záležitostí.

Budeme Vám vděčni za jakékoliv informace a materiály k vojenským dějinám do roku 1918 - za dobové paměti, dokumenty, dopisy či fotografie, apod., které napomohou rozkrýt tuto historii našeho města a našich předků.  Rozhodně Vás však nechceme o tyto památeční rodinné artefakty připravit – stačí dokumenty poskytnout v okopírované (či oskenované) verzi nebo je zapůjčit k jejich okopírování s tím, že budou samozřejmě vráceny zpět svým majitelům.