Rehabilitace píseckého „Melegnanského pomníku“ v roce 2016/ Die Rehabilitierung des Melegnano-Denkmals im Pisek im J. 2016

V červnu 2015 se tehdejší Vojenskohistorická společnost Písek obrátila svým dopisem na starostku města Písku s prosbou, zda-li by bylo možné uvažovat o obnově původních textů na píseckém pomníku padlým tehdejšího c.k. řadového pěšího pluku č.11 v bojích u lombardského Melegnana a Solferina v roce 1859.


Pomník - stav k roku 2015 (foto: autor)


Zřizovatelem pomníku (a stavebníkem v dnešním slova smyslu) bylo tedy velitelství c.k. pěšího pluku č.11, které následně předalo hotový pomník do péče města Písku. Sbírka na pomník proběhla nejen v rámci tehdejšího Píseckého kraje, ale také v oblastech, odkud vojáci pocházeli. Vedle obcí s českým obyvatelstvem se jednalo rovněž o obce z oblastí jazykově německých (např. Kaplice, Krumlov, Nové Hrady, Horní Planá, Vimperk, Kašperské Hory), na pomník přispěli výraznou měrou také i některá panství či soukromé osoby, kde rovněž lze  identifikovat osoby mluvící českým i německým jazykem. Na pomníku byly tak osově umístěny desky s českým i německy psaným textem.


Stav před r.1916 (reprofoto - výřez, zdroj K.Klatil, Historie jednoho lva, Písek 2008)


Pomník postavený roku 1861, byl upraven roku 1916, kdy došlo ke zvýšení terénu a osazení pomníku na další dva schody z pohledového betonu imitujícího žulu. Po roce 1918 (konkrétně r.1921) bohužel došlo, vlnou popřevratového a národnostně výrazně podbarveného nadšení, k odstranění jak obou německojazyčných desek tak i k výměně původní velké desky české za desky s novým textem (přičemž na místo velké německy psané desky byl proveden dobově ideologicky poplatný „vysvětlovací“ text český, místo po malé desce zůstalo bez textu) a z původních desek tak zůstala na svém místě jen česky psaná „malá“ deska (donedávna zde byla deska prázdná - dnes již vyjmutá). Za II.sv.války zde byly vráceny (resp.obnoveny) německy psané původní texty, po r.1945 odstraněné. Stávající podoba desek a textů je však kompletně nová a pochází z opravy pomníku v roce 1964, kdy z původních čtyř nápisových desek zbyly nakonec pouze dvě, z nichž ta menší se týkala autorství pomníku a jeho úprav ve 20.století, zbylé dvě desky zůstaly prázdné.


Velká deska s textem z r.1964 (foto autor)


Záměrem spolku byl tedy návrat vlastního pomníku k jeho původní historické podobě, resp. snaha navrátit mu jeho původní obsahovou náplň tak, jak byl zamýšlen v době svého vzniku, a tak odčinit pozdější ideologicky podbarvené zásahy na jeho původních deskách jako výraz úcty a piety vůči padlým, kterým byl primárně věnován, ale i jako respekt k dárcům, kteří na něj finančně přispěli.


Město Písek na tento podnět zareagovalo velice pozitivně, dokonce se rozhodlo, že tuto obnovu vezme za svou a vyčlenilo příslušný finanční obnos s tím, že k návratu desek s historickými texty dojde v rámci celkové rekonstrukce okolí pomníku (tzv. II. etapa rekonstrukce lokality Bakaláře), která by měla vypuknout právě v těchto dnech a měla být ukončena do konce listopadu roku 2016. Součástí této rekonstrukce bude i výměna dožilých betonových stupňů pomníku (z roku 1916) za nové kamenné a mělo by snad dojít i  na návrat oplocení pomníku, o jehož podobě se nyní vede usilovně nelehká odborná diskuse.


Vlastní podoba desek vychází z historických podkladů. Obě česky psané desky jsou poměrně zachyceny na dobových fotografiích. Dle nich mohla být podoba textu, včetně jeho rozčlenění velice dobře rekonstruována.


Pohled na česky psané desky, stav před r. 1916 (reprofoto - výřez, zdroj: K.Klátil, Historie jednoho lva, Písek 2008).


Záměrem proto bylo přiblížiti se co nejvíce na fotografiích zachycenému originálu. Nejedná se tedy o jejich přesnou kopii, ale o co nejvěrnější repliku. Jména zemřelých důstojníků v české verzi desek byla proto ponechána v doložené podobě. Byl ponechán rovněž dnes poněkud archaický jazyk, opraveny byly pouze evidentní chyby tehdejšího kameníka (např. spojení „Leta Páňe“ bylo opraveno na „Léta Páně“). Odsazení jmen a textů kopíruje rovněž doloženou historickou předlohu. Co se týče jazykově německy psaných textů, jejichž detailní snímky dochovány nemáme, bylo převzato členění dle desek českých s tím, že samotný text byl převzat z dobové výroční zprávy o stavbě pomníku. U malé německy psané desky bylo možné, na základě existujícího historického snímku, dovodit zhruba rozmístění vlastního textu na desce. Proto pozorný čtenář bude moci při podrobné prohlídce pomníku najít mezi česky a německy psanými deskami nepatrné rozdíly (např. právě ve psaní jmen padlých důstojníků či v označení samotné bitvy u Melegnana, jež v německy psané verzi je označena jako „Gefecht“, tedy srážka a v české variantě jako „bitva“). Jako podkladový kámen byl zvolen bílý mramor s černými žilkami, co nejvíce podobný kameni užitému při poslední výměně desek v roce 1964, které však již byly povrchově narušeny a nebylo možno je tedy nově použít. Po této stránce tak desky budou v rámci celku opticky působit téměř stejně jako je tomu dnes. Z důvodů trvanlivosti i obtížné dostupnosti nebyl již použit solnhofenský vápenec (mramor) jako v roce 1861, který je dnes odborníkům znám spíše pod pojmem „litografický kámen“. Kamenické práce na nových deskách byly svěřeny kamenickému mistru Zdeňku Zikudovi. O stávající desky s texty z roku 1964 (1 velká deska a 1 deska malá) projevilo zájem Prácheňské muzeum v Písku.


Jménem Vojenskohistorického spolku Písek i jménem svým bych zde rád velice poděkoval Městu Písek a jeho vedení za příkladný a osvícený přístup s jakým přistoupilo k  obnově této památky na vojenskou historii nejen našeho města. Myslím, že padlí vojáci, jejichž památce byl tento pomník věnován, mohou nyní konečně odpočívat v pokoji s vědomím, že snad již minula doba bouří, kdy pomník musel být upravován v duchu dobově podmíněné „politické korektnosti“ a jejich památka tak bude moci být v Písku připomínána v té podobě, jak byla původně zamýšlena a provedena.


Auf Grund den Anstoẞ der Militärhistorischen Verein Pisek wird der Stadt Pisek zur Wiederherstellung der Inschrifttafel mit den historischen Texten auf dem Melegnano-Denkmal im Pisek zu schreiten. Diese Texte im tschechische und deutsche Sprache informieren über den Heldentod der Soldaten aus k.u.k. Linien-Infanterie-Regiment Nro.11 in dem blutigen Gefechte bei Melegnano am 8. und in der Schlacht bei Solferino am 24. Juni 1859. Die originelle Tafel wurden im J. 1921 aus politischen Gründen entfernt. Anlass heurigen Renovierung der Lokalität „Bakaláře - II. Etappe“ bekommt also auch der Melegnano-Denkmal wieder sein historischer Ausdruck.


PhDr. Martin Zeman