Přejmenování společnosti


Na výroční schůzi Vojenskohistorické společnosti Písek dne 23.1.2016 došlo, v souvislosti s požadavky nového občanského zákoníku (NOZ) k přejmenování Společnosti na Vojenskohistorický spolek Písek a to s e zpětnou platností k 1.1.2016 tak, aby byla naplněna litera tohoto zákona.  Členská schůze se tak usnesla po diskuzi, kdy sice původní pojmenování se všem jevilo jako optimální, nicméně připojení zákonem požadované zkratky "z.s." za původní název vyvolával různé asociace  a proto Společnost raději volila druhou variantu a přijala do svého názvu povinný název "spolek". Následně byly vypracovány nové stanovy (s přihlédnutím k požadavkům NOZa tyto byly schváleny na členské schůzi dne 19.2.2016 a odeslány s dalšími nezbytnými dokumenty na Krajský soud v ČB k zapsání do spolkového rejstříku, jenž dne 26.2.2016 usnesením název spolku změnil.

PhDr. Martin Zeman