Oslava císařských narozenin v Bad Ischlu a Sankt Gilgenu / Kaisergeburtstagsfeier im Bad Ischl und im Sankt Gilgen

Tak jako již každý rok (od r. 2010) i letos zúčastnili se zástupci obou píseckých tradičních pluků, zastoupených ve Vojenskohistorickém spolku Písek,  oslav císařských narozenin konaných v dolnorakouském městě Bad Ischlu. V letošním roce byli příslušníci píseckých c.(a) k. pluků jedinými vojáky tradičních jednotek ze zemí Koruny české, kteří přijeli do těchto císařských lázní, aby uctili památku císaře a krále Františka Josefa I., za jehož dlouhé 68 let trvající vlády doznaly české země hospodářského i kulturního rozkvětu a kdy byl rovněž položen základ dnešní občanské společnosti i politického života našich zemí. Bylo nám ctí i potěšením, že jsme, spolu s potomkem císařovým - arcivévodou Markusem Salvátorem Habsbursko-Lotrinským, i s našimi kamarády z ostatních tradičních jednotek a spolků, mohli býti v tento slavnostní  den spolu.

                                                                                                                                                                

Nástup před císařskou vilou /Die Aufstellung vor Kaiservilla  - Foto Z. Žalský


Neméně radostné bylo i setkání s přáteli (nejen)  z městečka Sankt Gilgen při jejich večerní slavností na počet císaře Františka Josefa I. Na tomto "Kaiserfestu", kde jsou písečtí počítáni mezi již tradiční hosty, bylo možno vychutnat si nejen překrásnou hudbu salcburských "Raineráků", ale zakusit i opravdového ducha místní družnosti a upřímné pohostinosti. Moc děkujeme!

Sankt Gilgen  - Foto R. Zielek, HGW


Wie im vorigen Jahren (seit dem J. 2010) auch heuer haben die Vertreter des trad. Regimente aus Pisek (die im Militärhistorichen Verein Pisek vertreten sind) an die Kaisergeburtstagsfeier im Bad Ischl teilgenommen. In diesem Jahr waren die Angehörige den trad. k.(u.)k. Regimenten aus Pisek die einzigen Soldaten des trad. Einheiten aus den ehem. böhmischen Kronländern, die nach Bad Ischl gekommen sind, um dort das Kaiser-Franz-Josef-Gedächtnis zu ehren. Es war uns eine grosse Ehre und Freue, dass wir hier, mit dem Kaisersnachkommen - Erzh. Marcus Salvator Habsburg-Lothringen - und mit unseren Kameraden aus anderen Regimenten und Vereinen, sein zu können.

Nicht mehr freudig war auch die Begegnung mit unseren Freunden (nicht nur) aus Sankt Gilgen im Rahmen Ihren Kaiserfest am Abend des Kaisergeburtstagstages. Auf diesem Fest, wo die "piseker" schon als herkömliche Gäste betrachten sind, kann man nicht nur die wunderschöne Musik der "Rainerskapelle" aus Salzburg, sonder auch den echten Geseligkeitgeist  und der ehrlichen Gastfreundlichkeiten auskosten. Wir danken euch sehr,  liebe Freunde!

PhDr. Martin Zeman