"Melegnanská slavnost 2017" je úspěšně za námi / "Die Meleganofeier 2017" ist erfolgreich verlaufen

V sobotu dne 10.6. od 10.00 hodin proběhla u pomníku padlým u Melegnana a Solferina v Písku "Melegnanská slavnost 2017" a to u příležitosti 158. výročí bitvy u Melegnana a u příležitosti dokončení rekonstrukce tohoto pomníku, pořádáná Vojenskohistorickým spolkem Písek. Jednalo se teprve o druhou Melegnanskou slavnost (tj. plukovní svátek  c. a k. pěšího pluku č.11) od pádu monarchie,  kdy první  slavnost po roce 1918 se konala roku 2009 u příležitosti 150.výročí melegnanské bitvy.

Účast na slavnosti přijala i starostka města paní  Mgr. Eva Vanžurová, jež přítomné pozdravila a pronesla krátký proslov. Duchovní část slavnosti, spočívající v krátké bohoslužbě slova a požehnání obnoveného pomníku, vykonal písecký římskokatolický duchovní správce P.Mgr. Jan Doležal.

Na konci slavnosti byl položen spolkový věnec ku pomníku a zemřelí vojáci byli uctěni císařskou hymnou. V samotném závěru bylo vyhověno prosbě kolegy Hofmanna z Brna o možnost vystoupit s krátkým projevem, v němž přítomné seznámil i s jinými významnými historickými výročími tohoto roku.

Slavnosti se zúčastnili ve svých uniformách členové Vojenskohistorického spolku Písek a dále kamarádi "pětatřicátníci" z Plzně, kteří zjišťovali čestnou stráž u pomníku. Svou velice milou účastí nás posílili také uniformovaní kamarádi z Brna - Michal Lukšíček, Milan Varták a Pavel Hofmann, z Prahy pak Pavel Klimt a František Měsíček. Jim všem patří náš veliký dík za jejich účast!

Účastníci slavnosti si mohli také prohlédnout panelovou výstavu kolegy Karla Klátila s názvem "Když jsme byli v Itálii, aneb kde k čertu je, to Melegano", instalovanou, vzhledem k pěknému počasí, na dvoře děkanství.

Slavnost se vyvedla  i počasí nám přálo. Snad tedy "stařečkové v nebeských kasárnách"  byli spokojeni a mohli se opět nadmout patřičnou pýchou,  že v Písku na ně nezapomněli.

PhDr. Martin Zeman / Foto laskavě poskytl pan Alois Němec

Melegnanská slavnost 2017-proslov předsedy VHS Písek.pdf

 Am Samstag 10.6.2017 hat im Pisek "Melegnanofeier 2017" stattgefunden. (Melegnanofeier ist  eigentlich Regimentsgedenktag des k.u.k. IR 11.)  Es ist die zweite Melegnanofeier nach dem Zerfall der Monarchie (die erste  nach dem J. 1918  war im Juni 2009).  Diese Feier hat der  Militärhistorischer Verein Pisek, anlässlich des 158. Jahrestag des Melegnano- und Solferinoschlacht und anlässlich der Melegnanodenkmalsrenovierungsbeendigung, organisiert .  Die Einladung zu dieser Feier  hat die Bürgermeisterin der Stadt Pisek  Mag. Eva Vanžurová empfangen, die hier  mit seine kurze Ansprache  aufgetreten hat. Die Segnung des Melegnanodenkmals hat der Stadtpfarrer  P. Mag. Jan Doležal durchgeführt. Am  Ende hat der Obmann mit dem Vereinssekretär den Vereinkranz niedergelegt und die Gefallene  aus dem k.k. Linien-Infanterie-Regiment Nr.11 waren mit Kaiserhymne geehrt. Ein grosses Dank an unseren Kriegskameraden aus Brünn, Pilsen und Prag, die zu dieser Feier gekommen sind.